De middenstand van Sittard is de volgende partij die het Fortuna Sittard moeilijk gaat maken in de strijd op leven en dood. De wijze waarop dit gebeurt heeft veel te veel weg van een pot touwtrekken, welles nietes en uiteindelijk krijgt de gemeente altijd de zwarte piet. Kiest de gemeente voor de middenstand, zal de Fortuna aanhang niet blij zijn en vice versa.

Wel mag ik het uiterst merkwaardig vinden dat de middenstand de gemeente in feite chanteert, de ontwikkeling van “Bedrijvenstad Fortuna” is ook een molensteen om de nek van de gemeente, en zij ziet nu kans om eindelijk de ontwikkeling een positieve impuls te bezorgen en wordt bij voorbaat al neergesabeld door de Sittardse middenstand, ongelofelijk hoe hier belangen tegen elkaar worden uitgespeeld, leest u maar vrolijk verder…

Pas op, ik citeer uit een brief die naar de gemeente is gestuurd vanuit de middenstand: “als U ondanks alle door ons aangedragen argumenten en bezwaren toch over gaat tot bestemmingsplanwijziging, die kan leiden tot de vestiging van welke vorm van detailhandel dan ook op het bedrijventerrein Fortuna, zullen wij het vertrouwen in het Stadsbestuur opzeggen en via juridische weg alsnog trachten te voorkomen dat die detailhandel er komt.”

Deze zin, is een regelrechte vorm van chantage, niet in de geringste zin des woords wordt hier gechanteerd tot en met.

De middenstand voert dus een ontzettend vuile lobby tegen het wijzigen van het bestemmingsplan, natuurlijk is het allemaal zeer netjes en formeel echter dit beleid (vanuit de ondernemers) rust op een backstabbing-methodiek, hoogst achterbaks dus. Moge het zo zijn dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen het besluit om het bestemmingsplan te wijzigen, dan kan men er gif op innemen dat het nog een hele tijd gaat duren voordat we überhaupt ontwikkeling onder de tribunes van het stadion te zien krijgen.

Ondertussen is bij iedereen bekend dat de toekomst van Fortuna voor een groot deel leunt op de ontwikkeling van “Bedrijvenstad Fortuna”, de wijziging van het bestemmingsplan. De komst van detailhandel naar het stadion levert namelijk weer geld op en uiteindelijk een aantrekkelijk stadion om te kopen. De gemeente heeft er dus ook enorm veel belang bij, want het stadion is een onaantrekkelijke buur, niemand wil zich vestigen naast die betonbak werd mij vaak verteld, en verder is de grond duur zolang hij braak blijft liggen, het niet ontwikkelen van het bedrijventerrein is kapitaalvernietiging pur sang. Dat ik in mijn relaas Sabic links laat liggen heeft betrekking op de geringe mogelijkheid die men heeft om de grond onder de tribunes te ontwikkelen, hier is geen plaats voor nog een autohandelaar.

Er is de gemeente dus veel aangelegen dit terrein zo optimaal mogelijk te benutten, mijn inzicht (en dat is beperkt, ik heb nooit enige vorm van economie gestudeerd) is de toelating van detailhandel onder de tribunes van het stadion een zeer belangrijke stap in de richting van de verdere ontwikkeling van het terrein.

Ik hoop dan ook dat een herhaling van Alkmaar geen feit wordt en dat er nu eens nuchter naar de problematiek gekeken wordt en dat er samen een oplossing gevonden wordt. Misschien is het desondanks weer eens tijd dat supporters van Fortuna de handen ineen slaan en eens bewijzen dat 1 op de 10 gezinnen in Sittard-Geleen e.o. er ook belang bij heeft dat Fortuna blijft bestaan, en dat het belang van het volk zwaarder weegt dan het belang van een detaillist. Fortuna Sittard is bovendien Cultureel erfgoed numero 1 in deze gemeente en ik denk dat de binnenstad van Sittard slechts een schlemielig surrogaat is t.o.v. Fortuna zodra zij niet meer bestaat.

Thieske

PS: Hieronder staat de gewraakte brief van de verenigde Geleense detailhandel aan het gemeente bestuur van Sittard – Geleen.

               

Aan B&W en raadsleden van de Gemeente Sittard – Geleen

Geleen, 22 oktober 2003

Geachte bestuurders,

Wat wij als begeleidingscommissie steeds hebben gevreesd begint nu toch steeds duidelijker vorm te krijgen;

De voorgenomen bestemmingsplanwijziging met als gevolg het toestaan van retail of te wel detailhandel op het Fortuna bedrijventerrein.

Wij willen U er uitdrukkelijk op wijzen dat de begeleidingscommissie vele uren heeft vergaderd met medewerkers van Gemeente en Ecorys Kolpron en gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat de ontwikkeling van detailhandel op het bedrijventerrein Fortuna absoluut ongewenst is. Uitsluitend de komst van een grootschalige Supermarkt onder zeer strikte voorwaarden, zij het met geringe meerderheid, wordt door de commissie geduld aan de locatie Bergerweg.

Ook de Kamer van Koophandel, de Provincie, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de LOZO hebben zich uitgesproken tegen de vestiging van detailhandel rondom het Fortunastadion. Dit is overduidelijk gebleken tijdens de vele vergaderingen van de begeleidingscommissie en commissievergadering “STAD” van 13 oktober jongstleden.

Ondanks alle afwijzingen t.a.v. plannen in die richting zijn er onder U die kost wat kost de komst van detailhandel er door proberen te drukken dit onder andere en wellicht in hoofdzaak ten faveure van het noodlijdende Fortuna. Wij verzoeken U als bestuurders primair te zorgen voor sterke centrum- en wijkcentra hetgeen toch het uitgangspunt van het Ecorys Kolpron onderzoek is geweest en nog steeds is!

Als U ondanks alle door ons aangedragen argumenten en bezwaren toch over gaat tot bestemmingsplanwijziging, die kan leiden tot de vestiging van welke vorm van detailhandel dan ook op het bedrijventerrein Fortuna, zullen wij het vertrouwen in het Stadsbestuur opzeggen en via juridische weg alsnog trachten te voorkomen dat die detailhandel er komt.

Wij vertrouwen er echter vooralsnog op dat U de belangen van de ondernemers en werknemers in de stadscentra en wijken zult laten prevaleren boven de belangen van een voetbalclub.

Of kunnen wij als het allemaal mis is gegaan óók bij U aankloppen voor financiële steun?

De begeleidingscommissie Structuurvisie wijk- en buurtwinkelcentra Sittard-Geleen.

Namen van de leden en de organisaties welke zij vertegenwoordigen zijn vernoemd in het eindrapport van Ecorys Kolpron en als zodanig bij U bekend.