Net als velen werd de redactie van Fortuna Online vorige week dinsdag onaangenaam verrast door de aankondiging dat Fortuna zou gaan fuseren met de erfvijand uit Kerkrade. Wij vonden echter wel dat emoties een objectief oordeel over de noodzaak van die fusie niet in de weg mochten staan. Dus gingen we op zoek naar de informatie op basis waarvan de Stuurgroep Topvoetbal in Zuid-Limburg tot zijn voor ons zo huiveringwekkende conclusie was gekomen. Bovendien waren wij nieuwsgierig naar de wijze waarop de Stuurgroep die informatie aan de besturen van beide clubs had gepresenteerd.


 Daarom stuurden wij nog dezelfde dag de volgende mail aan de projectmanager van de stuurgroep:

Geachte heer X,

Uit een bericht op de website van uw werkgever heb ik begrepen dat u verantwoordelijk bent voor het projectmanagement van de Stuurgroep Topvoetbal in Limburg. In een persbericht van de stuurgroep van 2 februari is sprake van respectievelijk een presentatie aan de besturen van Roda JC en Fortuna Sittard en een potentieelanalyse door het bureau Hypercube. Hierbij verzoek ik u om mij zowel de presentatie als de potentieelanalyse toe te zenden.

Aangezien de stuurgroep er volgens een persbericht van 15 december 2008 naar streeft om zoveel mogelijk openheid te geven over de voortgang van haar onderzoeken en bevindingen, neem ik aan dat u graag aan mijn verzoek wilt voldoen.

Bij voorbaat dank voor de moeite,

Met vriendelijke groet,

Peter Meijers
redacteur Fortuna Online

Na enige dagen wachten en een telefoontje met de secretaresse ontvingen wij van de projectmanager, tevens hoofd van het cluster Ondernemerschap & Innovatie van de provincie Limburg, het volgende antwoord:

Geachte heer Meijers,

Dank voor uw verzoek voor informatie. Ik moet u doorverwijzen naar de Stuurgroep aangezien wij niet in de positie zijn enige informatie te verstrekken. De Stuurgroep is ondergebracht in een Stichting Topvoetbal in Limburg. Als zodanig is zij verantwoordelijk voor haar eigen communicatie.

Graag verwijs ik u daarom naar Arie de Zeeuw, die als woordvoerder van de Stuurgroep optreedt. Zijn mailadres is .@…

Met vriendelijke groet,

X
Provincie Limburg

Die mail maakte ons nieuwsgierig. Wij wisten niet beter dan dat de Stuurgroep Topvoetbal in Limburg functioneerde in opdracht van Fortuna Sittard en Roda JC. Zo stond het immers in het persbericht dat op 17 november op de website van de provincie is geplaatst. En via een filmpje op diezelfde website hadden we uit de mond van gouverneur L.J.P.M. Frissen ook nog begrepen dat de provincie de stuurgroep bijstond met fiscaliteiten en faciliteiten. (Wij kunnen iedereen overigens aanraden dat filmpje even te bekijken. Onze gouverneur legt ons daarin namelijk helder en duidelijk uit wat de bedoeling van de stuurgroep is.

Ga naar: Homepage Gouverneur Frissen en scroll rechts bij de filmpjes naar beneden naar ‘Onderzoek topvoetbal in Limburg’. (En als u nog even tijd heeft, kijk dan meteen ook even naar de onvergetelijke Kerstboodschap van onze gouverneur.)

In november hadden we dus nog te maken met een stuurgroep die in opdracht van Fortuna en Roda en ondersteund door de provincie de voorwaarden voor topvoetbal in Limburg zou onderzoeken. Maar nu blijkt er ineens een Stichting Topvoetbal in Limburg te bestaan. Wat moesten we daar nu weer van denken? Wij wendden ons tot woordvoerder Arie de Zeeuw:

Geachte heer De Zeeuw,

Van de heer X, projectmanager van de Stuurgroep Topvoetbal in Limburg, heb ik begrepen dat ik mij tot u kan wenden met verzoeken omtrent informatie over de stuurgroep. Daarom verzoek ik u bij deze mij de presentaties van 2 februari jl. van de stuurgroep aan de besturen van Fortuna en Roda en de potentieelanalyse door bureau Hypercube toe te zenden. Van de heer X heb ik daarnaast begrepen dat de Stuurgroep is ondergebracht in een eigen stichting. Kunt u mij de naam en het KvK-nummer van deze stichting doen toekomen en mij tevens uitleggen met welke reden deze stichting is opgericht?

Gezien uw persbericht van 15 december jl., waarin u verklaart zoveel mogelijkheid openheid over de voortgang van de onderzoeken en de bevindingen van de stuurgroep te willen betrachten, ga ik ervan uit dat u graag aan mijn verzoek om informatie wilt voldoen.

Met vriendelijke groet,

Peter Meijers
redacteur Fortuna Online

Met die openheid blijkt het helaas allemaal een beetje tegen te vallen. Arie de Zeeuw heeft tot nu toe nog niet de moeite genomen om op onze mail te reageren. Laat staan dat hij ons de gevraagde informatie heeft doen toekomen.

Dus gingen we zelf maar op onderzoek uit. Hoe zit het nu met die stichting? We gingen op zoek in het Handelsregister. Op de Limburglaan 10 in Maastricht, oftewel het Gouvernement, staat geen Stichting Topvoetbal ingeschreven. Dus probeerden we het maar eens met de trefwoorden ‘voetbal’ en ‘limburg’.

Deze keer hadden we wel raak. In het handelsregister is op 2 januari 2009 onder KvK-nummer 14108692 de Stichting Top Voetbal in Limburg ingeschreven. De oprichtingsakte van de stichting dateert van 22 december 2008, dezelfde dag dat de grote Macher Servé Kuijer opstapte als voorzitter van Roda.

De activiteit van de Stichting? “Het stimuleren, bevorderen en ontwikkelen van schaalvergroting binnen de voetbalsport in de provincie Limburg teneinde een situatie te creëren, waardoor tussen op enig moment bestaande zelfstandige voetbalorganisaties – ongeacht de juridische structuur en het niveau waarop de voetbalsport wordt bedreven – gestreefd wordt naar samenwerking of samengaan van die voetbalorganisaties, zodat overheden, bedrijfsleven en supporters verzekerd zijn van een stabiele en financieel gezonde beoefening van de voetbalsport door voetbalorganisaties in de provincie Limburg.

Dat is een doelstelling die heel wat verder gaat dan de oorspronkelijke doelstelling van de stuurgroep: “De stuurgroep onderzoekt alle aspecten voor topvoetbal in Limburg op grond van diepgaande onderzoeken naar draagvlak en marktmogelijkheden.” 

In een persbericht van 15 december spreekt de stuurgroep nog de verwachting uit dat een definitieve richting aan het einde van het eerste kwartaal van 2009 gegeven kan worden. Van de oprichting van een stichting ter stimulering van schaalvergroting binnen de voetbalsport is geen sprake, laat staan van een stichting die zich in principe richt op het streven naar samenwerking of samengaan tussen op enig moment bestaande voetbalorganisaties. Een week later is die stichting een feit.

Het grote publiek weet van niets, de besturen van MVV en VVV, die volgens die stichting zouden moeten streven naar samenwerking of samengaan met andere voetbalclubs, voor zover wij weten, ook niet.

In zijn persbericht van 15 december heeft de Stuurgroep ook het volgende opgeschreven: “De Stuurgroep streeft ernaar om waar mogelijk zoveel mogelijk openheid te geven over de voortgang van haar onderzoeken en bevindingen.” 

Van die openheid blijkt in de praktijk helemaal niets. Verslagen en onderzoeken zijn niet openbaar, de stuurgroep overvalt supporters en sponsoren op strategisch gekozen momenten met voor de buitenwacht niet verifieerbare conclusies en iets onbeduidends als de oprichting van een stichting, waaronder de stuurgroep wordt ondergebracht, is niet de moeite van het vermelden waard.

Aan wie doet deze werkwijze ons denken? Juist ja, aan onze geliefde directeur Hans Erkens. En waar staat de statutaire zetel van de Stichting Top Voetbal in Limburg? Juist ja, in Schinnen. Inderdaad, toeval bestaat niet. Een stichting waarvan niemand het bestaan vermoedt, waarvan de activiteit voetbalclubs raakt zonder dat deze clubs daarvan weten en waarvan onduidelijk is wat er financieel in omgaat, kent maar één thuishaven: het huis van Erkens.

PM

PS: De identiteit van de projectmanager die ons via email te woord stond, is vanwege privacy rede
nen vervangen door een X. Zijn naam doet er verder niet toe.