Hieronder treft u de integrale tekst aan van de brief die de besturen van SV Nao Veure en TOF zaterdag 9 juni 2012 hebben gestuurd naar het Bestuur en de Raad van Toezicht van Fortuna Sittard.

Sittard, 9 juni 2012

Geachte leden van de Raad van Toezicht, voorzitter en leden van het Bestuur Fortuna Sittard en Management Fortuna Sittard,

De supportersvereniging SV Nao Veure en de Stichting Trots Op Fortuna (TOF) zijn geschrokken, teleurgesteld en boos omtrent de ontwikkelingen van de laatste maanden op bestuurlijk niveau binnen onze club, zoals ons die onder meer via de media hebben bereikt.

Enkele weken geleden gaven wij in een gezamenlijke persverklaring te kennen dat wij de voorgenomen deal met de Belgische investeerder Duchatelet, de aandelenconstructie en de beoogde reorganisatie van harte aanbevelen en volledig ondersteunen.

Na wat ons de laatste tijd via de media aan informatie heeft bereikt, sterkt ons in de overtuiging dat de deal met de investeerder en de aandelenconstructie financieel pure noodzaak is om als BVO Fortuna Sittard op de korte en lange termijn te kunnen overleven. Wij hebben sterk de  indruk dat niet iedereen binnen het Bestuur en RvT zich dit realiseert en bezig is met technische zaken, die onlosmakelijk met de deal zijn verbonden. Zelfs voor ons, als niet direct bij dit “proces” betrokkenen, is het duidelijk dat zonder de deal met de Belgische investeerder wij ons niet meer druk hoeven te maken over trainer en spelers. Wij durven dan ook te stellen dat degene binnen het Bestuur en RvT die zich niet van de  ernst van de financiële situatie bewust is in feite een proeve van onbekwaamheid aflegt. Wie de schoen past trekt hem aan en legt zijn functie in het belang van Fortuna Sittard neer ten faveure van personen die wel het vermogen hebben het belang van de deal voor wat betreft het voortbestaan van Fortuna te onderkennen.

Dat de organisatie bestuurlijk en op de werkvloer chaotisch is zal hopelijk toch niemand van u meer durven te ontkennen, na de schandelijke vertoning van de afgelopen weken.  Professionalisering van de organisatie op alle niveaus is meer dan nodig. Daar hoef je geen organisatiedeskundige voor te zijn om dit te kunnen constateren.

Wij vragen u dringend, nee eisen, dat vanaf nu alle bestuurders binnen onze club ( lees: leden van de Raad van Toezicht, Voorzitter en Leden van het Bestuur en Management) alle persoonlijke belangen ter zijde schuiven en nog maar één belang vol nastreven in woord en daad: te weten het belang van Fortuna Sittard en haar supporters.

Tot op heden zijn wij als samenwerkende supportersorganisaties er redelijk in geslaagd de supporters die wij vertegenwoordigen in bedwang te houden. Mocht u echter nalaten als volwassen en professionele bestuurders te handelen en besluiten in het belang van Fortuna Sittard,dan kunnen wij deze rust niet langer meer garanderen. Ergo, ook wij als besturen van SV Nao Veure en TOF zullen ons dan gaan mengen in deze door de buitenwereld als soap aangemerkte situatie.

Daar waar wij als supportersgeledingen de handen ineen hebben geslagen om zodoende nog beter het belang van de BVO Fortuna Sittard te kunnen dienen, wordt aan de bestuurlijke kant momenteel alles gedaan om het belang en imago van Fortuna Sittard te schaden. Dat kunnen en willen wij niet verder laten gebeuren.

Wij gaan er zondermeer vanuit dat u niet bewust het belang van Fortuna Sittard aan het beschadigen bent, maar het gebeurt wel. Door niet loyaal te zijn ten aanzien van genomen beslissingen op basis van een meerderheid of op basis van bevoegdheden. Deze loyaliteit eisen wij wel van de bestuurders die onze club besturen. Beschikt men als bestuurder niet over deze eigenschap dan is men ongeschikt voor deze functie en behoort men op te stappen.

Ook op communicatief gebied worden beschamende fouten gemaakt. “Partijen” communiceren langs elkaar heen en via de media. Er is geen duidelijke communicatiestrategie en geen woordvoerder.

Op voetbaltechnisch vlak komt onze club totaal niet vooruit. Al weken is de club in de greep van een trainerssoap die haar weerga niet kent. Een besluit daarover wordt steeds vooruit geschoven terwijl besluitvorming inzake deze kwestie van groot belang is. Gevolg hiervan is dat spelers niet kunnen (bij)tekenen omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn en elders hun heil gaan zoeken.

Wij zijn bereid te bemiddelen tussen partijen of anderszins te helpen. Graag horen wij of u deze handreiking op prijs stelt en wilt aannemen. U dient deze brief dan ook niet als een dreigement te beschouwen maar wel als een zeer dringende oproep om nu gezamenlijk in het belang van Fortuna Sittard te gaan handelen. Bestuurders en leden van de RvT die niet  het vermogen hebben om dit complexe proces tot een goed einde te brengen voor Fortuna Sittard, geven wij het dringend advies op te stappen. Geen enkel belang -noch dat van de betreffende personen en zeker niet het belang van Fortuna Sittard-  is er mee gediend dat deze personen op hun “stoel” blijven zitten.    

Wij verwachten uiterlijk maandag, 11 juni 2012 om 12.00 uur van het Bestuur en Raad van Toezicht van Fortuna Sittard een unaniem danwel meerderheidsbesluit omtrent het al dan niet doorgaan van de deal met de Belgische investeerder onder de condities -ook voor wat betreft het technisch beleid- van deze investeerder. Als de deal niet doorgaat, verwachten van de bestuurders die deze keuze hebben gemaakt, dat zij het financiële belang dat met de deal is gemoeid voor hun rekening nemen. Immers, wie A zegt moet ook B zeggen.

Wij wensen u veel bestuurlijke wijsheid toe en zullen de verdere ontwikkelingen aandachtig volgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Nao Veure                                                                                  Bestuur TOF

 

Inmiddels hebben wij een reactie van het bestuur van Fortuna Sittard ontvangen waarin men laat weten een bijeenkomst proberen te beleggen voor as. donderdag in het stadion waarbij aan tafel het voltallig Bestuur, Raad van Toezicht, Jos Alberts en Hans Donners  zullen zitten om dan de trainer bekend te maken, info te verstrekken inzake spelers en openheid te geven omtrent de actuele problematiek en plannen. Uitgenodigd worden medewerkers, sponsoren en supporters.

Zodra nadere informatie bekend is zullen deze met jullie communiceren.