De SV Nao Veure houdt op donderdag 2 oktober zijn eerste algemene ledenvergadering (aanvang: 19.30uur). De vergadering zal plaats vinden in het supportershome in het Fortuna Stadion en alle leden en sponsoren zijn uitgenodigd voor deze avond.
De agenda voor deze avond is als volgt:

1 Opening
2 Mededelingen
3 Jaarverslag Secretaris
4 Jaarverslag Penningmeester
5 Verslag kascontrole commissie
6 Benoemen kascontrole commissie
7 Aftreden bestuursleden
8 Verkiezing (nieuwe ) bestuursleden
9 Rondvraag
10 Sluiting