Ontvangen bericht van bestuur Fortuna SC:
Tijdens de busreis naar de wedstrijd Excelsior – Fortuna Sittard afgelopen vrijdag heeft Fortuna SC enkele klachten gekregen over het alcoholgebruik in de bus. Ook onze busmaatschappij heeft haar onvrede geuit hierover. Wij hebben daarom besloten om het busreglement van Fortuna SC strikter te gaan toepassen en te gaan controleren op het meenemen van eigen alcoholhoudende drank in onze bussen. Het meenemen hiervan in de bussen die georganiseerd worden voor Fortuna SC is verboden en wij zullen vanaf heden alle tassen gaan controleren. In geval wij alcoholhoudende drank vinden zal deze in beslag genomen worden en aan het einde van de reis terug gegeven worden aan de eigenaar hiervan. Daarnaast mogen er op de heenreis naar een uitwedstrijd per persoon maximaal 2 alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd worden in de bus. Wij begrijpen dat dit geen populaire maatregelen zijn maar zien op dit moment geen andere mogelijkheid om de bij ons binnen gekomen klachten van leden van Fortuna SC te voorkomen. Hieronder staat ter informatie nog eens het busreglement van Fortuna SC waarin alle regels duidelijk zijn omschreven. Wij hopen op ieders begrip en medewerking!

Bus en Gedragsregels Fortuna SC

1. Algemeen:
De bus en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te houden wanneer u deel neemt aan een door Fortuna SC georganiseerde buscombi. Deze regels hebben als doel de busreizen veilig, voorspoedig en gezellig te laten verlopen.
Overtreding van enige regel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon leiden tot:
a. Verwijdering uit de bus.
b. Het niet meer mogen meereizen met door Fortuna SC georganiseerde buscombi’s.

2. Het verblijf in het bustoilet:
Het toilet mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd is. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

3. Eigendommen:
Het is verboden eigendommen van de Fortuna SC of van de dienst doende busmaatschappij mee te nemen buiten de bus. In geval dit wel gebeurt bent u bij beschadiging van deze eigendommen aansprakelijk voor reparatie en/of vernieuwing.

4. Eigendommen van bezoekers:
Fortuna SC is niet aansprakelijk voor het zoek raken van kleding en / of andere eigendommen van bezoekers.

5. Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen dient u bij een bestuurslid of een lid van de commissie busreizen van Fortuna SC in te leveren. Deze gevonden voorwerpen worden door Fortuna SC gedurende 2 maanden bewaard.

6. Consumpties:
Eten en drinken in de bus is toegestaan. Bij vervuiling of beschadiging van eigendommen van Fortuna SC, de busmaatschappij en / of derden zal de veroorzaker van deze schade aansprakelijk gesteld worden voor schoon maken, herstel en / of vervanging.

7. Drankverkoop in de bus:
Fortuna SC voorziet in de verkoop van bier en niet alcoholische dranken in de bus. Andere alcoholische dranken dan bier in de bus zijn niet toegestaan (dit is wettelijk verboden). Het is niet toegestaan eigen alcoholische drank mee te nemen in de bus. Op de heenreis mogen er per persoon maximaal 2 alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd worden in de bus.

8. Klachten :
Klachten van welke aard ook kunt u melden bij Fortuna SC.
E-mail: buscomite@fortunasc.nl. Telefoon: 06-38130110

9. Wapens:
Het bij zich hebben van wapens in de ruimste zin van het woord is ten strengste verboden.

10. Fouilleren:
Voor vertrek wordt u gefouilleerd door Stewards van de afdeling veiligheid van Fortuna Sittard (dit is wettelijk verplicht).

11. Spandoeken:
Bij het naderen van het te bezoeken stadion dienen alle spandoeken, sjaals e.d. van de ramen verwijderd te worden.

12. Roken:
Roken in de bus is verboden. Bij reizen naar uitwedstrijden die langer dan 2 uur duren zal er onderweg gestopt worden zodat rokers in de gelegenheid worden gesteld buiten de bus te roken.

12. Verdovende en Hallucinerende middelen:
Het gebruiken en bij zich hebben van soft en / of harddrugs is verboden. Worden bij een bezoeker dergelijke middelen aangetroffen, ongeacht of deze voor eigen gebruik dan wel voor handelsdoeleinden zijn bestemd, betekent dat een onmiddellijke verwijdering en definitieve ontzegging van de busritten.

13. Agressie tegen busbegeleider, buspersoneel of bezoekers:
Agressie, zoals bedreigingen en mishandelingen tegen personeel of bezoekers, is verboden. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet toelaatbaar.

14. Uitlokking overtreding:
Het uitlokken van overtreding van het reglement of het aanzetten tot een overtreding wordt niet getolereerd.

15. Opvolging aanwijzingen / ontzegging toegang:
Tijdens de busreizen dienen de aanwijzingen van de busleider of het begeleidend personeel steeds stipt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van aanwijzingen heeft verwijdering tot gevolg. Fortuna SC behoud zich het recht voor om bezoekers de toegang tot de bus te ontzeggen indien deze eventueel naar objectieve maatstaven met als uitgangspunt de gewone doorsnee bezoeker van onze busritten:
a. Agressief gedrag vertonen;
b. Kennelijk onder invloed verkeren van alcohol of verdovende en / of hallucinerende middelen;
c. Wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;
d. Eerder de toegang om de hierboven genoemde redenen is ontzegd.

16. Schade:
Fortuna SC draagt geen verantwoordelijkheid voor opgelopen schade. Schades en vervuiling toe te schrijven aan gedrag of nalatigheid van, door de opdrachtgever aangemelde bezoekers aan de vervoerder en / of het materieel en / of personeel, worden door de veroorzaker(s) van de schade of vervuiling volledig vergoed voor zover ze aantoonbaar zijn en waarvan zonodig aangifte is gedaan bij de politie.

17. Afgelasting:
Fortuna SC zal niet overgaan tot terugbetaling van bus of entreebewijs bij onverhoopte afgelasting door de KNVB, door weersomstandigheden of door andere onvoorziene omstandigheden.

Bron: Bestuur Fortuna Supporters Collectief